:: PixivFantasia SR

2012 Photoshop,SAI

誰も居なくなった戦場を狩場とする者達。